Klima og Miljørapport 2021- reduksjon i 100 tonn CO2 de siste 3 årene

Aktiv Bygg er miljøfyrtårnsertifisert og har klart å redusere 100 tonn med CO2 utslipp de siste 3 årene!

Her følger kort sammendrag av årsrapporten for klima og miljø i 2021 som baserer seg på Aktiv Bygg sitt samlede CO2 utslipp (energibruk, transport og restavfall)

Målsetninger 

Vi bruker målinger og rapporteringsprosesser for å følge opp framdrift mot miljømålene.

Når det gjelder redusering av karbonutslipp og andre miljøprioriteringer i vår bedrift, er det viktig å ikke sette uoppnåelig langsiktig mål. Dette for å sikre framskritt og for å unngå at oppnåelse av målene overlates til neste generasjon.

 

 

Virksomheten har klart å redusere CO2 utslippene med 100 tonn de siste 3 årene og har oppnådd en reduksjon med  10% fra 2020, og kommer som et resultat av vellykket implementering av en helhetlig strategi for miljø:

  • Effektiv ressursbruk, valg av miljøriktige løsninger i hverdagen og kontinuerlig forbedring i vårt miljøarbeid. Dette synliggjøres i eget miljøregnskap og gjennom vårt miljøledelsessystem (Miljøfyrtårnsertifisering).
  • Aktiv Bygg skal jobbe med å redusere avfallet på byggeplassen gjennom sortering av fraksjoner, og legge til rette for gjenbruk og ombruk.
  • Aktiv Bygg er i gang med utfasing av eldre kjøretøy og erstatte de med elbiler til fordel for en miljøvennlig og moderne bilpark, som bidrar til en reduksjon av vår klimagassutslipp.
  • Bevisste innkjøp, god prosjektering, planlegging og bruk av digitale verktøy, samt ombruk og resirkulering fra rivingsprosjekter er områder Aktiv Bygg satser på i 2022.
  • Bærekraft har både miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter. Aktiv Bygg har valgt FN’s bærekrafts mål som er aktuelle for vår bedrift og hvor vi har størst mulighet til å bidra til en mer bærekraftig utvikling. Virksomheten er bevist på å velge bærekraftige gaver som reduserer unødvendig forbruk.

Gjennom håndtering av avfall, HMS system, fravær, strømforbruk, type driftsutgifter mm, skaper vi en grundig oversikt som bidrar til enda bedre fokus på enkelte områder.

Aktiv Bygg har kontorlokaler og adskilt lagerplass. Vi har installert innvendig solskjerming, og ventilasjonsaggregat er timeregulert for å unngå unødvendig oppvarming eller nedkjøling utenom kontortider. Dette har ført til en nedgang på 14% i vårt energiforbruk per kvadratmeter.

 

Aktiv Bygg sitt Klimaregnskap viser at forbruk av bensin og diesel gjennom bruk av person- og varebiler utgjør den største delen av vår klimagassutslippet. Vi jobber for å redusere dette utslippet ved å løpende skifte ut våre fossile biler med el-biler.

Kildesortering

Kildesorteringsgrad forteller hvor stor del av avfallet fra virksomheten som sorteres, og hensikten er å legge til rette for gjenvinning.

Aktiv Bygg driver avfallshåndtering gjennom å prosjektere og planlegge prosjekter slik at minst mulig avfall genereres, og slik at avfallet som oppstår i størst mulig grad  kan kildesorteres og gjenvinnes. Aktiv Bygg er langt over myndighetenes krav når det gjelder kildesortering med 82,8% (Myndighetenes krav pr i dag er 60%).

 

Nedgang fra 1,8 til 1,6 i avfallsverdi, dette er en nedgang på 12,5% avfallsprosent fra 2020.

Vi har et stort fokus på betydelig reduksjoner av avfallskostnader, da grundig sortering blir gjort til enhver tid. Vi satser videre på ombruk og resirkulering av flere rivingsprosjekter.

Del denne saken:
Facebook
Twitter
LinkedIn