HMS

Kvalitet og effektivitet ligger til grunn for alt vårt arbeid, men for oss er sikkerhet førsteprioritet. En trygg arbeidsplass er utgangspunkt for et godt arbeidsmiljø og gode resultater.

Gjennom systematisk HMS-arbeid skaper vi et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Vi arbeider preventivt for å begrense skadevirkningene av fysiske og psykiske påkjenninger hos våre ansatte.

Vi har også trygge rammer for ansettelsesforhold. Aktiv Bygg AS tilfredsstiller miljømål for indre og ytre miljø og vi er bevisste i forhold til materialvalg, transport og avfall. Vi er stolte av vår gode internopplæring, informasjonsflyt innad i bedriften samt vår kommunikasjon med eksterne aktører. Vi lar oss motivere av erfaringsutveksling og konstruktiv kritikk.

HMS årsrapport 2019

Vi arbeider for:

  • Å forbygge helseskader og arbeidsulykker.
  • Å skape trivsel på arbeidsplassen.
  • At driften skal gi minst mulig påvirkning på ytre miljø.
  • Å utvikle ett trygt og sikkert arbeidsmiljø.
  • Å sikre at lover og forskrifter for HMS oppfylles.
  • At produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder/leverandører.

For å nå disse målene sørger vi for at hele virksomheten gjøres kjent med og bidrar til vårt kontinuerlige og systematiske HMS-arbeid. Alle ansatte er godt kjent med vårt HMS-system som årlig revideres slik at de er oppdaterte og bevisste på farene i deres arbeidshverdag.

Kontaktpersoner for HMS:

Kathleen Johansen
HMS-ansvarlig
46 92 08 07
kathleen@aktivbygg.no

Sonata Knizikeviciene
HMS Koordinator/ Prosjektsekretær
91 90 15 39
sonata@aktivbygg.no