HMS

Kvalitet og effektivitet ligger til grunn for alt vårt arbeid, men for oss er sikkerhet førsteprioritet. En trygg arbeidsplass er utgangspunktet for et godt arbeidsmiljø og gode resultater.

Visste du at HMS er en menneskerettighet?

Helse og sikkerhet på jobben er ikke valgfritt, men et krav. I 2022 ble et trygt og sunt arbeidsmiljø anerkjent som en grunnleggende menneskerettighet av Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen (ILO).

Systematisk HMS-arbeid

Gjennom systematisk HMS arbeid skal vi skape et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, trygghet for fysiske og psykiske skadevirkninger, trygge ansettelsesforhold og likebehandling.

Arbeidsmiljø handler om hvordan arbeid planlegges, organiseres og gjennomføres, og bygger på internkontrollforskriftens krav om et kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid som er i tråd med vår overordnede HMS-målsetting og kravene i arbeidslivet.

Aktiv skal tilfredsstille miljømål for indre og ytre miljø, innkjøp, transport og avfall.

Klima og miljøvennlige prosjekter blir stadig mer etterspurt. Vi satser på flere ombruksprosjekter i samarbeid med våre samarbeidspartnere. Aktiv har satt konkrete mål for utslippskutt og avfallsreduksjon.

HMS

HMS årsrapport 2022

Det jobbes godt og systematisk med HMS-arbeid i Aktiv Bygg AS og nå er årsrapporten for 2022 klar.

Vi arbeider for:

  • Å forebygge helseskader og arbeidsulykker.
  • Å skape trivsel på arbeidsplassen.
  • At driften skal gi minst mulig påvirkning på ytre miljø.
  • Å utvikle ett trygt og sikkert arbeidsmiljø.
  • Å sikre at lover og forskrifter for HMS oppfylles.
  • At produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder og leverandører.

For å nå disse målene sørger vi for at hele virksomheten gjøres kjent med og bidrar til vårt kontinuerlige og systematiske HMS-arbeid. Alle ansatte er godt kjent med vårt HMS-system som årlig revideres slik at de er oppdaterte og bevisste på farene i deres arbeidshverdag.

Kontaktpersoner for HMS