Hvordan jobber Aktiv Bygg AS med Åpenhetsloven

Aktiv Bygg AS er godt i gang med arbeidet rundt Åpenhetsloven, som er en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven tredde i kraft 1. juli 2022.
Law

Loven gjelder for større virksomheter. Dette er definert til virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  1. Salgsinntekt: 70 millioner kroner
  2. Balansesum: 35 millioner kroner
  3. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Aktiv Bygg skal gjøre gode valg av leverandører og underleverandører, og hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktkjedene.

Aktiv Bygg AS arbeider for å sikre ansvarlighet i alle deler av vår virksomhet. En viktig del av hvordan vi jobber for å sikre en bærekraftig forretningspraksis er vårt rammeverk for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger.

Aktsomhetsvurderinger i Aktiv Bygg AS betyr at menneske- og arbeidstakerrettigheter og miljø er ivaretatt i virksomheten vår.

Bærekraftig forretningspraksis er en del av Aktiv Bygg AS sin strategi og målsetning. Gjennom balansert økonomi, samfunn og miljø skal Aktiv bidra til en bærekraftig utvikling. Våre samarbeidspartnere skal kunne stole på at mennesker og miljø er ivaretatt i våre prosjekter.

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger blir i 2022 et lovkrav i Norge gjennom Åpenhetsloven. Åpenhetslovens formål er «å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester».

Vårt arbeid tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (OECD, 2018).

  • Aktsomhetsvurdering er et viktig verktøy for å identifisere risiko for brudd på rettigheter eller negativ påvirkning på miljø og klima. Vi prioriterer tiltak der vi ser at risikoen er størst. Identifisering av risiko, vurdering-, prioritering- og implementering av tiltak kaller vi aktsomhetsvurderinger.
  • Vår bærekraftstrategi og vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger er forankret hos ledelsen og styret. Vi har en tydelig ansvars- og oppgavefordeling innen fagfeltet. Vi har etiske retningslinjer (1) som inngår i avtaleverket med våre leverandører og samarbeidspartnere.
  • Samarbeid og dialog med våre interessenter er en viktig del av rammeverket for aktsomhetsvurderinger og vi jobber systematisk for å innhente innspill fra, og involvere, relevante interessenter.
  • Vi har en rutine for ansvarlig innkjøpspraksis (2) som bidrar til å forebygge og redusere sannsynlighet for negativ påvirkning.
  • Vi har et system for oppfølging og overvåking (3,4) av våre leverandører slik at vi kan håndtere prioriterte risikoområder. Vi gjennomfører periodisk evaluering (3,4) av vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger gjennom intern og ekstern revisjon.
  • Vi har etablert rutiner for håndtering og gjenoppretting dersom et brudd eller avvik har skjedd. Der leverandøren/samarbeidspartner er ansvarlig for den negative påvirkningen eller skaden er de også ansvarlig for gjenoppretting (5,6). Tiltakene overvåkes og rapporteres i våre månedlige rapporteringsmøter.

Krav til leverandører og samarbeidspartnere

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre etiske retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon og miljø

På oppfordring fra Aktiv Bygg AS skal våre leverandører og samarbeidspartnere kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelle underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene.

Dokumentasjon

(1) Retningslinjer for Etikk og samsvar, arkivert Bedriftsopplysninger 2.20 og 2.6 håndbok
Verdigrunnlag AB

(2) Retningslinjer for innkjøp og Samfunnsansvar, arkivert Bedriftsopplysninger 2.22
Innkjøpsrutine, arkivert Bedriftsopplysninger 2.26

(3) Prosedyre for evaluering, utvelgelse og oppfølging av leverandører, arkivert 14.2 Påsyn UE
HMS Erklæring verne og ansvarsforhold UE, arkivert Mal HMS hoved 10.1.8

(4) Eksterne inspeksjoner iht Internkontrollforskrifter  § 5,7 Tilsynsmyndighet,
arkivert 14.8. Ekstern kontroll

(5,6) Rapportering påsyn internt-eksternt (navn prosjekter sladdet) utarbeides årlig

Del denne saken:
Facebook
Twitter
LinkedIn