HMS årsrapport 2021

HMS Årsrapporten for 2021 er nå klar og nøkkeltallene kan sees i tabellen under.

Systematisk HMS-Arbeid

Gjennom systematisk HMS arbeid skal vi skape et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en
helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, trygghet for fysiske og psykiske skadevirkninger, trygge ansettelsesforhold og likebehandling.
Arbeidsmiljø handler om hvordan arbeid planlegges, organiseres og gjennomføres, og bygger på internkontrollforskriftens krav om et kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid som er i tråd med vår overordnede HMS-målsetting og kravene i arbeidslivet.

Aktiv Bygg skal tilfredsstille miljømål for indre og ytre miljø, innkjøp, transport og avfall. Klima og miljøvennlige prosjekter blir stadig mer etterspurt. Vi satser på flere ombruksprosjekter i
samarbeid med våre samarbeidspartnere. Aktiv Bygg har satt konkrete mål for utslippskutt og avfallsreduksjon.

Aktiv Bygg skal arbeide aktivt i alle ledd for:

 • Å skape trivsel på arbeidsplassen
 • Å forbygge helseskader og arbeidsulykker
 • At driften skal gi minst mulig påvirkning på ytre miljø
 • Å utvikle ett trygt og sikkert arbeidsmiljø
 • Å sikre at lover og forskrifter for HMS oppfylles
 • At produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder.

 

For å nå disse målene er vi avhengige av at hele virksomheten er kjent med og bidrar i vårt kontinuerlige og systematiske HMS-arbeid. Alle ansatte skal være satt inn i vårt HMS-system. I tillegg skal det foretas revidering og gjennomgang av HMS-målsetningene årlig for å vurdere måloppnåelse, samt behov for å sette nye HMS-målsetninger for virksomheten.

 

HMS-Arbeid i 2021

Det jobbes godt og systematisk med HMS-arbeid i Aktiv Bygg AS og vi har revidert våre rutiner iht. IKT/HMS og har tatt i bruk en del moderne verktøy. Vi konsulterer Arbeidstilsynet for veiledning og bruker aktivt Arbeidsmiljøloven og får automatiske oppdateringer iht. lovendringer fra Symployer sine nett baserte sider. I tillegg bruker vi Experian og Startbank som redskap for å evaluere våre underleverandører. Informasjonen samles og holdes oppdatert og er lett tilgjengelig for sjekk av alle i bedriften.

I 2021 hadde vi 3 personer som jobbet med HMS og vi har et engasjert verneombud som deltar i utvalgte vernerunder/møter. Vi har valgt å ikke ha verneombud på prosjektene, men har sterk administrasjon sentralt, og ett verneombud som vi har månedlige oppfølgingsmøter med

Av HMS arbeid har vi blant annet:

 • Gratis tilgang til en nettbasert psykologtjeneste og behandlingsprogram uten legehenvisning, gjennom tjenesten Online mental helsehjelp i tillegg til behandlingsforsikring
 • Klimaregnskap Miljøfyrtårn
 • Revidert
  • Internkontrollsystem/HMS
  • HMS infobrosjyre/HMS håndbok uten forhåndsmelding/Kortfattet HMS Håndbok/Beskrivelse HMS håndbok på byggeplass
  • Håndbok Verdigrunnlag
  • Personalhåndbok
  • Miljøhåndbok
  • Handlingsplan/Års-hjul
 • Kurs medarbeidere sine arbeidsoppgaver som et opplæringselement er for det meste gjennomført via digitale møter.
 • Utarbeidet helseundersøkelse rapport i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten
 • Rapportering av HMS avvik/sykefravær/avfall/kursing – månedlige Rapporteringsmøter
 • Gjennomgått HMS møter- relaterte AMU med HMS Team og Verneombud
 • Oppfølging av lærlinger med Verneombud
 • Pressemeldinger, info til ansatte på Aktiv Bygg sine digitale plattformer
 • Uannonserte vernerunder på prosjekter
 • Startbank har gjennomført revisjon for å verifisere at selskapet opererer i samsvar med gjeldende krav og regelverk, med fokus på selskapets HMS og Kvalitetsstyringssystemer. Aktiv bygg fikk et resultat på 99%

To lærlinger er uteksaminert i 2021 og har fått fast ansettelse. Vi har en lærling per i dag og vi satser på å få flere inn hos Aktiv Bygg.

Våre satsingsområder for 2022

• Digitalisering, utvikling av elektroniske verktøy for sporbarhet prosjektstyring/HMS
• HMS-kompetanse blant ansatte og ledere på alle nivå. Fokus på grunnleggende forståelse
for at belastning på ytre miljø minimeres
• Helseundersøkelse rapport i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten
• Virksomhetens organisasjon, hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for oppgaver fordeles
• Kontroll med bedriftens prosesser og rutiner
• Kursing ansatte, kompetanseheving databehandling
• Avfallshåndtering
• Redusering av samlet CO2 utslipp på energibruk, transport og restavfall
• Ombruk eller resirkulering av byggematerialer
• Utvikle medarbeidere fra egen organisasjon

Del denne saken:
Facebook
Twitter
LinkedIn