HMS årsrapport 2019

Gjennom systematisk HMS arbeid skal vi skape et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, trygghet for fysiske og psykiske
skadevirkninger, trygge ansettelsesforhold og likebehandling. Aktiv Bygg AS skal
tilfredsstille miljømål for indre og ytre miljø, innkjøp, transport og avfall.

I utførelsen av vårt arbeid skal vi prioritere sikkerhet først, deretter kvalitet, framdrift
og økonomi, vektlegging av samarbeid på tvers i organisasjonen er derfor viktig.

Virksomheten skal arbeide aktivt i alle ledd for:
 • Å skape trivsel på arbeidsplassen.
 • Å forbygge helseskader og arbeidsulykker.
 • At driften skal gi minst mulig påvirkning på ytre miljø.
 • Å utvikle ett trygt og sikkert arbeidsmiljø.
 • Å sikre at lover og forskrifter for HMS oppfylles.
 • At produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder.

For å nå disse målene er vi avhengige av at hele virksomheten er kjent med og bidrar i vårt kontinuerlige og systematiske HMS-arbeid. Alle ansatte skal være satt inn i vårt HMS system. I tillegg skal det foretas revidering og gjennomgang av HMS-målsetningene årlig for å vurdere måloppnåelse, samt behov for å sette nye HMS-målsetninger for virksomheten.

Det jobbes godt og systematisk med HMS-arbeid i Aktiv Bygg AS og vi har revidert våre rutiner ihht IKT/HMS og har tatt i bruk en del moderne verktøy.

Vi konsulterer Arbeidstilsynet for veiledning og bruker aktivt Arbeidsmiljøloven og får automatiske oppdateringer ihht lovendringer fra Symplyer sine nett baserte sider.

Experian/Startbank brukes som redskap for å evaluere våre underleverandører. Informasjonen samles og holdes oppdatert og er lett tilgjengelig for sjekk av alle i bedriften.

I 2019 hadde vi 3 personer som jobbet kun med HMS og vi har en engasjert verneombud som deltar i utvalgte vernerunder/møter.

Vi har valgt å ikke ha verneombud på prosjektene, men har sterk administrasjon sentralt, og ett verneombud som vi har oppfølgende møter med hver 14 dag.


Av HMS arbeid har vi blandt annet:

 • Sertifisert AB som Miljøfyrtårn bedrift.
 • Gjennomgått Internkontroll/HMS med ekstern aktør Achilles.
 • Revisjon/utforming av:
  – Internkontrollsystem/HMS.
  – HMS infobrosjyre/HMS håndbok uten forhåndsmelding/Kortfattet HMS.
  – Håndbok/Beskrivelse HMS håndbok på byggeplass.
  – Håndbok Verdigrunnlag.
  – Personalhåndbok.
  – Handlingsplan/Årshjul.
 • Implementert digitale arbeidsredskaper (Azets, Smartdok, 365)
 • Kursing ansatte, kompetanseheving.
 • Utarbeidet helseundersøkelse rapport i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten.
 • HMS avvik/sykefravær/Avfall/kursing er tema i månedlige Rapporteringsmøter.
 • Gjennomgått HMS møter- relaterte AMU spørsmål hver 14 dag med HMS Team og Verneombud.
 • Oppfølging av lærlinger med Verneombud.
 • Al-møter.
 • Foredragsholdere Jon Rønningen og Runar Heggen med innspill «veien til et bedre samarbeid tvers gjennom bedriften».

Våre satsingsområder HMS 2020:

 • Utarbeide Miljøhåndbok.
 • Utvikling av elektroniske verktøy for sporbarhet prosjektstyring/HMS.
 • Videreutvikle digitale arbeidsredskap.
 • Sikre god og nødvendig HMS-kompetanse blant ansatte og ledere på alle nivå.
 • Kursing ansatte, kompetanseheving.
 • Avfallshåndtering, teste ny APP fra vår avfallssamarbeidspartner.
 • Opplæring databehandling – Excel – 365.
 • Helseundersøkelse rapport i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten.
 • Klima og Miljørapport (Miljøfyrtårn) – Idebank; Gjennomføre mål ihht Klima og Miljørapport for 2018, revidere mål/innsendelse av revidert rapport for 2019.
 • Uannonserte vernerunder på alle prosjekter.
 • Al-møter m/foredragsholdere.

For å fa et godt og trygt arbeidsmiljø kreves et systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid. I dette ligger evne til å prioritere, sette klare mål, vedta satsningsområder, utarbeide handlingsplaner, innføre retningslinjer og stille krav til rapportering.

Risikovurdering, avvikshåndtering og vernerunder danner grunnlag for dokumentert systematisk HMS-arbeidet.


2019 Nøkkeldata for Aktiv Bygg AS (arkivert 2.4. 2020 Strategiplan mot 2022_26.02.20)

Sykefravær: noen av våre ansatte har gjennomgått en operasjon men via vår behandlingsforsikring har de fått rask behandling og kom seg fortere tilbake i jobben.

Medarbeider samtaler: alle har gjennomført et opplæringselement iht sine arbeidsoppgaver.

Medarbeider undersøkelse: helsesjekk og undersøkelse med hovedvekt på arbeidsmiljøet gjennomført av Bedriftshelsetjeneste.

Mål Aktiv Bygg: 80% svarer bra eller svært bra på samtlige spørsmål i undersøkelse.

Skaderapport: vi har fått nedgang i skader hvor ingen personer ble borte fra jobben i mer enn 2 dager.

Kildesortering: vi er langt over myndighetskrav når det gjelder kildesortering. I samarbeid med vår avfallsprodusent tester vi per i dag en APP som våre samarbeidspartnere kan ha nytte. Per i dag har vi oversikt per prosjekt – samlet for Aktiv Bygg.

Avviksbehandling: avvik for RUH, avfallsplan, rydding skal behandles og lukkes innen 5 dager. Alle HMS avvik skal meldes og følges opp av byggeleder for iverksetting av tiltak, forebygging og kontinuerlig kvalitetssikring av arbeidsmiljøet. Logg over avvik arkiveres digitalt/HMS perm per prosjekt. Alle avvik tas opp i Rapporteringsmøte som gjennomføres 1 gang i måned.

Info:
Etter 2 år med iherdig innsats av vår verneombud Tor Lundquist skal vi gjennomføre valg av verneombud for en ny 2-års periode. Mer info vedr. valg sendes ut medio mai 2020.

Periode 2019:
Vi har bistått 30 prosjekter med HMS arbeid.
– Total vernerunder på prosjekter: 122
– HMS-AMU møter m/verneombud: 20
– HMS info dag ansatte: 3

KURS gjennomført 2019:
– Småverktøy.
– Våtrom.
– Tek 17.
– Varme arbeider.
– 40 timers HMS kurs.
– Norsk kurs.
– Fallsikringskurs.
– Liftkurs.
– Smartdok.
– Aszets.
– Førstehjelpskurs.


Sykefravær 2019

Totalt oversikt for 38 ansatte

Egenmeldinger
Sykemeldingem/legeerklæring
Total sykedager sammenlagt
Fravær alle sykedager

49 dager
453 dager
502 dager
5,7 %

Avviksrapportering 2019

Total RUH
Total SJA
Total Rydding etter eget arbeid
Total Nesten Ulykker
Total skademeldinger

83
56
4
5
8 (ingen personer borte fra jobben i mer enn 2 dager)

RUH (utdrag)
– Verneutstyr
– HMS kort
– Glemt å innregistrere seg
– Ikke overhold røykeforbudt
– Dører/vinduer ikke låst
– Manglende SJA
– Bruk av ikke godkjente ledninger
– Isete underlagt (ikke gruset/saltet)
– Brudd på rutiner
– Manglende kursbevis
– Feil bruk rullestillas
– Utløst brannalarm

Nesten ulykker:
– 1 gjerde blåst ut i gata (uvær)
– 1 Gjenstand datt mellom sprekk stillas
– 1 Person falt nesten fra stige (bøyde seg over materialer men fikk tak i rør i himlingen)
– 1 gravemaskinskuff knust vindu til kantina
– 1 ikke avsperret underetasje ved utkast av søppel fra overetasje

Skademeldinger (ingen fravær):
– 6 Kutt
– 1 Strømgjennomgang
– 1 rørdel falt i hodet

Kildesorteringsgrad 2019
Sorteringsgrad Aktiv Bygg AS: 80,97%
(mål myndigheter 60%- mål Aktiv Bygg 80%)


Det er viktig at flest mulig i bedriften bidrar til HMS-arbeidet.
Vi er avhengig av innspill fra dere og vi er alle en del av arbeids-ytre miljøet.

Har du innspill, forslag eller spørsmål angående HMS vennligst ta kontakt med:

Amund Alm
Kathleen V. Johansen
Sonata Knizikeviciene
Tor Lundquist

Daglig leder
HMS ansvarlig
HMS koordinator
Verneombud

tel 957 92 535
tel 469 20 807
tel 919 01 539
tel 909 26 982

Din sikkerhet er ditt ansvar
Er du usikker skal situasjon vurderes (SJA)
Kan ikke jobben gjøres sikkert skal den ikke gjøres
Hendelser og avvik rapporteres og håndteres (avviksskjema)
(samme gjelder for alle som leverer tjenester på vegne av Aktiv Bygg AS)