Klima og Miljørapport 2020

Årsrapporten for klima og miljø i 2020 viser at Aktiv Bygg sitt samlede CO2 utslipp (energibruk, transport og restavfall) har gått ned med 67,68 tonn.

Dette er en nedgang på 29% fra 2019, og kommer som et resultat av vellykket implementering av en helhetlig strategi for miljø:

  • Effektiv ressursbruk, valg av miljøriktige løsninger i hverdagen og kontinuerlig forbedring i vårt miljøarbeid. Dette synliggjøres i eget miljøregnskap og gjennom vårt miljøledelsessystem (Miljøfyrtårnsertifisering).
  • Aktiv Bygg skal jobbe med å redusere avfallet på byggeplassen gjennom sortering av fraksjoner på byggeplasser, bevisste innkjøp, god prosjektering, planlegging og bruk av digitale verktøy.
  • Aktiv Bygg sine klimagassutslipp skal reduseres.
  • Satsing på ombruk eller resirkulering fra rivingsprosjekter.
  • Bærekraft har både miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter. Aktiv Bygg løfter frem det sosiale aspektet ved bærekraft. Aktiv Bygg er bevist på å velge bærekraftige gaver som reduserer unødvendig forbruk.

Gjennom håndtering av avfall, HMS system, fravær, strømforbruk, type driftsutgifter mm, skaper vi en grundig oversikt som bidrar til enda bedre fokus på enkelte områder.

Aktiv Bygg har flyttet til nye lokaler og leid adskilt lagerplass. Vi har installert innvendig solskjerming, og ventilasjonsaggregat er timeregulert for å unngå unødvendig oppvarming eller nedkjøling utenom kontortider. Dette har ført til en nedgang på 74% i vårt energiforbruk per kvadratmeter.

 

Aktiv sitt Klimaregnskap viser at forbruk av bensin og diesel gjennom bruk av person- og varebiler utgjør den største delen av vår klimagassutslippet. Vi jobber for å redusere dette utslippet ved å løpende skifte ut våre fossile biler med el-biler.

Kildesortering

Kildesorteringsgrad forteller hvor stor del av avfallet fra virksomheten som sorteres, og hensikten er å legge til rette for gjenvinning.

Aktiv Bygg driver avfallshåndtering gjennom å prosjektere og planlegge prosjekter slik at minst mulig avfall genereres, og slik at avfallet som oppstår i størst mulig grad er av en type som kan kildesorteres og gjenvinnes. Aktiv Bygg er langt over myndighetenes krav når det gjelder kildesortering med 83,49% (Myndighetenes krav er 60%).

Vi ser betydelig reduksjoner av avfallskostnader, da grundig sortering blir gjort til enhver tid. Her retter vi en stor takk til de som sorterer, inkludert våre underentreprenører! Vi satser videre på ombruk eller resirkulering fra flere rivingsprosjekter.

Del denne saken:
Facebook
Twitter
LinkedIn