HMS Årsrapport 2020

HMS Årsrapporten for 2020 er nå klar og nøkkeltallene kan sees i tabellen under. Utbruddet av Covid-19 har fått store konsekvenser for hele samfunnet. Karantenepålegg, nedstenging, sykdom og innreisebegrensninger har påvirket tilgang til personell og materialer, mens smitteverntiltak, myndighetspålegg og forlenget byggetid medførte økte kostander.

HMS Teamet takker alle i Aktiv Bygg, våre samarbeidspartnere, underentreprenører og andre involverte for innsatsen hver eneste av dere har nedlagt for å bekjempe spredning av smitte og ikke minst for å følge opp alle myndighetspålegg på byggeplasser. Det er krevende med oppfølging av regler og forskrifter som er stadig under endring. Vi kunne ikke ha gjort jobben uten dere!

Systematisk HMS-Arbeid

For å skape et godt og trygt arbeidsmiljø kreves et systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid. I dette ligger evne til å prioritere, sette klare mål, vedta satsningsområder, utarbeide handlingsplaner, innføre retningslinjer og stille krav til rapportering. Risikovurdering, avvikshåndtering og vernerunder danner grunnlag for å dokumentere det systematiske HMS-arbeidet.

Aktiv Bygg skal arbeide aktivt i alle ledd for:

 • Å skape trivsel på arbeidsplassen
 • Å forbygge helseskader og arbeidsulykker
 • At driften skal gi minst mulig påvirkning på ytre miljø
 • Å utvikle ett trygt og sikkert arbeidsmiljø
 • Å sikre at lover og forskrifter for HMS oppfylles
 • At produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder.

 

For å nå disse målene er vi avhengige av at hele virksomheten er kjent med og bidrar i vårt kontinuerlige og systematiske HMS-arbeid. Alle ansatte skal være satt inn i vårt HMS-system. I tillegg skal det foretas revidering og gjennomgang av HMS-målsetningene årlig for å vurdere måloppnåelse, samt behov for å sette nye HMS-målsetninger for virksomheten.

HMS-Arbeid i 2020

Det jobbes godt og systematisk med HMS-arbeid i Aktiv Bygg AS og vi har revidert våre rutiner iht. IKT/HMS og har tatt i bruk en del moderne verktøy. Vi konsulterer Arbeidstilsynet for veiledning og bruker aktivt Arbeidsmiljøloven og får automatiske oppdateringer iht. lovendringer fra Symployer sine nett baserte sider. I tillegg bruker vi Experian og Startbank som redskap for å evaluere våre underleverandører. Informasjonen samles og holdes oppdatert og er lett tilgjengelig for sjekk av alle i bedriften.

I 2020 hadde vi 3 personer som jobbet med HMS og vi har et engasjert verneombud som deltar i utvalgte vernerunder/møter. Vi har valgt å ikke ha verneombud på prosjektene, men har sterk administrasjon sentralt, og ett verneombud som vi har månedlige oppfølgingsmøter med

Av HMS arbeid har vi blant annet:

 • Utarbeidet/revidert matrise iht. smitteverntiltak sine retningslinjer, risikovurdering iht BNL sine anbefalinger og Forskrifter
 • Gratis privat testing av våre ansatte for Covid-19
 • Opprettet testprosjekt med massetesting for Covid-19 hver 14 dag.
 • Gratis tilgang til en nettbasert psykologtjeneste og behandlingsprogram uten legehenvisning, gjennom tjenesten Online mental helsehjelp i tillegg til behandlingsforsikring
 • Klimaregnskap Miljøfyrtårn
 • Revidert
  • Internkontrollsystem/HMS
  • HMS infobrosjyre/HMS håndbok uten forhåndsmelding/Kortfattet HMS Håndbok/Beskrivelse HMS håndbok på byggeplass
  • Håndbok Verdigrunnlag
  • Personalhåndbok
  • Handlingsplan/Års-hjul
 • Kurs medarbeidere sine arbeidsoppgaver som et opplæringselement er for det meste gjennomført via digitale møter.
 • Utarbeidet helseundersøkelse rapport i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten
 • Rapportering av HMS avvik/sykefravær/avfall/kursing – månedlige Rapporteringsmøter
 • Gjennomgått HMS møter- relaterte AMU med HMS Team og Verneombud
 • Oppfølging av lærlinger med Verneombud
 • Pressemeldinger, info til ansatte på Aktiv sine digitale plattformer
 • Helseundersøkelse rapport i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten
 • Uannonserte vernerunder på prosjekter

Våre satsingsområder for 2021

 • Smitteverntiltak iht. retningslinjer, risikovurdering iht. BNL sine anbefalinger og Forskrifter
 • Digitalisering, utvikling av elektroniske verktøy for sporbarhet prosjektstyring/HMS
 • Videreutvikle HMS-kompetanse blant ansatte og ledere på alle nivå. Fokus på grunnleggende forståelse for at belastning på ytre miljø minimeres
 • Helseundersøkelse rapport i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten
 • Virksomhetens organisasjon, hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for oppgaver fordeles
 • Kontroll med bedriftens prosesser og rutiner
 • Kursing ansatte, kompetanseheving databehandling
 • Avfallshåndtering, ta i bruk APP fra vår avfallssamarbeidspartner
 • Redusering av samlet C02 utslipp på energibruk, transport og restavfall
 • Ombruk eller resirkulering av byggematerialer
Del denne saken:
Facebook
Twitter
LinkedIn